•  

    استان خراسان رضوی ، مشهد بلوار وکیل آباد ، بلوار هفت تیر ، هفت تیر 36 پ 16 واحد 8

آندسلهای بازسازی شده برای شرکت خودروسازی

این شرکت کلیه فعالیت های لازم در خصوص بازسازی آندسلهای خط رنگ ED یکی از خودروسازی های معتبر را انجام داد. آندهای بازسازی شده به مدت یکسال از زمان تحویل گارانتی شده اند. بسته بندی و ارسال آندسلهای بازسازی شده این شرکت امکان تامین و بازسازی آند سلهای شرکت های DURR و EISENMANN را اعلام…