•  

    استان خراسان رضوی ، مشهد بلوار وکیل آباد ، بلوار هفت تیر ، هفت تیر 36 پ 16 واحد 8

آزمایشات کنترلی خط PT & ED

آزمايشهاي كنترل كيفي آزمايشهاي  كنترل كيفي  خط PT:    با توجه به اينكه مرحله PT پايه و اساس رنگ آميزي بوده و كيفيت مناسب رنگ به كيفيت مرحله PT وابستگي شديدي دارد . لذا لازم است مواد كليه مراحل PT توسط آزمايشگاه مطابق با طرح كنترل (Control Plan) دريافتي از واحدكنترل كيفيت بر روي محموله…