مراحل فرآیند خط رنگ کاتافورز

مراحل فرآیند خط رنگ کاتافورز

فرآیند رنگ آمیزی کاتافورز دارای مراحل مختلفی است که با توجه به نیازهای مشتری از نظر کمی و کیفی طراحی می گردد اما عموما شامل مراحل زیر است:
1- چربی گیری
2- شتشو
3-فعال سازی سطح
4-فسفاته تری کاتیونیک ( روی ، نیکل ، منگنز)
5-شتشو
6- شتشو با آب DI
7- رنگ آمیزی کاتافورز (غوطه وری در تانک رنگ)
8-شتشو با محلول UF
9- کوره پخت رنگ ED
تعداد مراحل فوق حداقل تعداد مراحل است و می تواند بسته به نیازمند ی های کیفی و انتظارات مشتری بیشتر شود.