رایزرهای همزن وان رنگ ED (کاتافورز)

رنگ ED موجود در وان رنگ بایستی 24 ساعته همزده شود. برای این منظور از پمپ های سیرکوله و لوله کشی و تجهیزات مربوطه استفاده می کنند.برای همزدن مناسب وان رنگ لازم است داخل و در کف وان یکسری رایزرهایی تعبیه شود که با نصب نازلهای مخصوص بر روی آنها عمل همزدن رنگ ED انجام میشود. تعداد رایزرها و نازلهای نصب شده بر روی آنها نیازمند طراحی دقیق و اجرای مناسب است در غیر اینصورت جریان سطحی رنگ در روی وان رنگ و همچنین معلق نگه داشتن ذرات کلوئیدی با مشکل مواجه می گردد. به دلیل حساسیت وان رنگ به آلودگی و همچنین اسیدی بودن رنگ، این رایزرها معمولا از جنس PVC و یا PP ساخته می شوند. این شرکت بنا به درخواست مشتریان نسبت به ساخت و تامین این رایزرهای وان رنگ اقدام می نماید.

در زیر عکس نمونه های ساخته شده برای مشتریان ارائه شده است:

رایزرهای وان رنگ