خبرنامه

برخی از آخرین فعالیت های این شرکت به شرح زیر اعلام می گردد:

بازسازی، نصب و راه اندازی آندسل های خط رنگ کاتافورز

تامین 8 عدد اولترافیلتر (ممبران) SOLECTA مصرفی در خط رنگ کاتافورز

برنده مناقصه تامین 35 عدد آندسل و 6 عدد ممبران KPAK خط رنگ کاتافورز

بازسازی، نصب و راه اندازی آندسل های خط رنگ کاتافورز شرکت قطعه سازی

تامین فیلتر کیسه ای و کارتریجی مصرفی در خط رنگ خودرو سازی

ارائه پیشنهاد فنی احداث خط رنگ کاتافورز ( ED) برای شرکت قطعه ساز

ساخت و تامین رایزرهای همزن وان رنگ ED

تامین و تحویل ممبران مدل KOCH 7533-M183-LPF

تامین 10 عدد پارچه ممبران آند سل به ابعاد 85 * 185 سانتی متر مصرفی در خط رنگ کاتافورز ساخت شرکت مگا

تامین فیلترهای کیسه ای برای شرکت خودروساز و اخذ تاییدیه مصرف در خط رنگ

تامین اولترافیلتر 4 اینچ ساخت شرکت AMI برای شرکت قطعه ساز