آزمایشات کنترلی خط PT & ED

آزمايشهاي كنترل كيفي

آزمايشهاي  كنترل كيفي  خط PT:
   با توجه به اينكه مرحله PT پايه و اساس رنگ آميزي بوده و كيفيت مناسب رنگ به كيفيت مرحله PT وابستگي شديدي دارد . لذا لازم است مواد كليه مراحل PT توسط آزمايشگاه مطابق با طرح كنترل (Control Plan) دريافتي از واحدكنترل كيفيت بر روي محموله هاي ورودي انجام شود.    به منظور كنترل مرحله PT آزمايشات زير بر روي مواد مختلف صورت مي گيرد:
آزمايش قليائيت كل
آزمايش قليائيت آزاد
اندازه گيري PH
آزمايش اسيديته كل
آزمايش اسيديته آزاد
آزمايش تعيين كاتيونها ي Zn,Mn,Ni
تعيين وزن پوشش فسفاته
تعيین كريستالوگرافي پوشش فسفاته
آزمايش تعيين قدرت شتاب دهنده
ويژگي هاي ظاهري از قبيل رنگ و دانه بندي  
 آزمايشهاي كنترل  كيفي خط ED
   با توجه به پيچيده بودن سيستم رنگ آميزي ED  و حساسيت بالا در كنترل و تنظيم پارامترهاي وان رنگ ، لازم است كليه مواد  ED  و افزودني هاي مربوطه توسط آزمايشگاه مطابق با طرح كنترل دريافتي از واحد كنترل كيفيت بر روي محموله هاي ورودي به شركت صورت پذيرد. لذا آزمايشات زير بر روي مواد اوليه  ED صورت مي گيرد:
PH
 درصد جامدات
 تعيين مقدار اسيد موجود
 تعيين دانسيته
 تعيين مقدار خاكستر
 تعيين هدايت الكتريكي
ويژگي هاي ظاهري از قبيل رنگ و بو  

برپسب :

تامین ممبران، تامین ممبرین، تامین ممبران KOCH، تامین ممبران SOLECTA، تامین پارچه ممبران ،تامین آندسل MEGA، تامین آند سل RALEX 5 HD، تامین ممبران MICRODYN NADIR، تامین ممبرین آمریکایی، تامین ممبران چینی، تامین ممبران KPAK، ممبران ED، ممبران کاتافورز، ممبران خط رنگ ED، ممبران ED در اسرع وقت، ممبران SYNDER، ممبران MEMBRACONE، ممبران MEMBRACON، ممبران رنگ آستری ED، عمر آندسل، عمر مفید ممبران، طریقه شتشوی ممبران ED،ممبران AMI، ممبران NANOSTONE، ممبران SEPRO، ممبران NADIR، ممبران ندیر، ممبران اولترافیلتر، ممبران UF، UF ممبران ، ممبران مصرفی در خط رنگ ED، ممبران 8 اینچ اسپیرال ، ممبران ، ممبرین، ممبران ED، ممبرین ED، ممبران خط رنگ الکتروفورز، ممبرین رنگED،تامین کننده ممبران SOLECTA، واردکننده ممبران SOLECTA، ممبرین KPAK، ممبران MICRODYN NADIR،اولترافیلتر SOLECTA، ممبران رنگ SOLECTA، ممبرین KOCH، ممبران امریکایی، ممبرین SEPRO، ممبران AMI، ممبران NANOSTONE، ممبرین کاتافورز،ممبرین جداکننده آب از رنگ، ممبرین مصرفی در رنگ ، ممبران قسمت ED، تامین ممبران در اسرع وقت ، استعلام قیمت ممبران SOLECTA، قیمت ممبران KOCH، قیمت ممبرین SOLECTA، استعلام قیمت KPAK، مناقصه KPAK، مناقصه SOLECTA، ممبران رنگ کاتافورز، ممبران خط رنگ ، ممبرین رنگ ED، تامین ممبران رنگ در اسرع وقت، ممبران رنگ با قیمت مناسب ، ممبران ED، ممبران رنگ ،تحویل ممبران رنگ در محل شما، ممبران KPAK 8638 M-300-LPP MODULE